PROJEKT

OPIS PROJEKTU

Civic Monitoring for the Future of Europe” to projekt współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Europa dla Obywateli, rozwijany i promowany przez konsorcjum siedmiu organizacji europejskich w sześciu krajach UE: Chorwacja, Francja, Grecja, Włochy, Polska i Portugalii.

Projekt rozpoczyna się od rozpoznania pilności wdrożenia prawdziwej transformacji ekologicznej, która pozwoli Europie i planecie stawić czoła kryzysowi klimatycznemu i środowiskowemu naszych czasów, aby zapewnić wszystkim bardziej sprawiedliwą i zrównoważoną przyszłość.

Drugą przesłanką teoretyczną jest to, że wyzwanie tej rangi wymaga aktywnego udziału wszystkich obywateli Europy, którzy powinni być zaangażowani w określanie priorytetów politycznych Unii, a następnie w monitorowanie środków przyznanych władzom lokalnym na realizację niezbędnych prac. i celów klimatycznych.

Projekt ma na celu promocję narzędzi i metod aktywnego obywatelstwa w celu zaangażowania obywateli w obywatelskie inicjatywy monitorujące pracę administracji lokalnych.

Po wstępnej fazie szkolenia w zakresie metodologii monitoringu obywatelskiego, projekt przewiduje cykl 6 spotkań dyskusyjnych w każdym z krajów objętych projektem, skoncentrowanych na monitorowaniu jak największej liczby prac publicznych wykonanych lub będących w toku finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przydzielonych przez Wspólnoty Europejskiej. Proces monitoringu zakończy się sporządzeniem rzeczywistego obywatelskiego raportu ewaluacyjnego dotyczącego postępu prac lub efektywności finansowanej pracy, w którym obywatele mogą zgłaszać propozycje mające na celu usprawnienie projektu lub rozwiązanie ewentualnych problemów. Raport zostanie opublikowany i udostępniony do wglądu wszystkim, a przede wszystkim zwrócony władzom publicznym realizującym przedmiotowe prace.

LOGO PROJEKTU

Logo zawiera najważniejsze elementy projektu:
– lupa wskazuje działania monitorujące i weryfikacyjne prowadzone przez obywateli
– mała świątynia wewnątrz soczewki symbolizuje monitorowaną instytucję publiczną;
– zielone liście wokół mają na celu podkreślenie środowiskowego ukierunkowania działań monitoringowych

CELE

Ogólne cele Programu, na które kieruje się Projekt

  • Promowanie obywatelstwa europejskiego i poprawa warunków obywatelskiego i demokratycznego uczestnictwa na szczeblu Unii

 

Cele szczegółowe Programu, na które skierowany jest Projekt

  • Zachęcanie obywateli do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa poprzez rozwijanie zrozumienia przez obywateli procesu kształtowania polityki Unii oraz promowanie możliwości zaangażowania społecznego i międzykulturowego oraz wolontariatu na poziomie Unii

 

Priorytety Programu objęte Projektem

  • Debata o przyszłości Europy i kwestionowanie eurosceptycyzmu
  • Promowanie Solidarności jako podstawowej koncepcji

 

Logiczne założenia Projektu

  • Łagodzenie zmiany klimatu i transformacja ekologiczna to 2 główne wyzwania, od których zależy przyszłość Europy (i świata)
  • Eurosceptycyzm i ekosceptycyzm są ze sobą powiązane i mają wspólne podstawy

Według danych kraje eurosceptyczne są również mniej przekonane o konieczności „Zielonego Ładu”.

 

Logika interwencji

  • Walcz z eurosceptycyzmem za pomocą ekologicznej transformacji
  • Zaangażuj obywateli do udziału w procesie tworzenia polityki i monitorowania skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy publicznych poprzez ułatwione sesje monitoringu obywatelskiego.
METODA

Wykorzystana będzie metodyka monitoringu obywatelskiego opracowana i promowana przez MONITHON.

1. ODBIÓR PROJEKTU

Wybierz projekt finansowany przez UE z platformy otwartych danych w swoim kraju. Szukaj projektów w swoim mieście lub regionie.

2. UTWÓRZ GRUPĘ

Zaangażuj odpowiednich interesariuszy i ekspertów do konkretnego wybranego projektu, w tym szkoły, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne.

3. ANALIZA

Dowiedz się wszystkiego, czego potrzebujesz o procedurach administracyjnych, nowościach, danych kontekstowych.

4. ODKRYWAJ

Sprawdź witrynę projektu, zrób zdjęcia i filmy; zidentyfikować kluczowe osoby zaangażowane w programowanie polityki i realizację projektu; planować wywiady.

5. UTWÓRZ RAPORT

Stwórz raport z monitoringu obywatelskiego: opisz projekt, oceń jego postępy i po zakończeniu jego skuteczność.

6. UDOSTĘPNIJ I ROZPOWSZECHNIJ

Podziel się wynikami z decydentami, dziennikarzami i zainteresowanymi obywatelami lub sugeruj, jak ulepszyć projekt.

Zapoznaj się z oficjalnym dokumentem: tutaj